Published: 2016-11-04

Morphofunctional Changes in the Liver of Rats with Experimental Hepatitis in Nitric Oxide Imbalance

V.I. Didenko, I.A. Klenina, A.I. Rudenko, V.A. Makarchuk, N.Yu. Oshmianska, O.O. Halinskyi

48-54

Efficiency of Combined Hepatoprotector Forceliv in the Treatment of Chronic Diffuse Liver Disease

Yu.M. Stepanov, Yu.S. Breslavets, I.Yu. Zavyalova, S.V. Kosynska, V.B. Yagmur, N.G. Zaichenko, V.M. Gladun, D.V. Popok, M.L. Pleschenko, S.L. Melanych, O.V. Mosyntseva, I.I. Slakva, L.V. Borodina, V.Yu Poleshko, J.V. Stepanova

63-69

Topical Questions of Diagnostic and Correction of Lactase Deficiency in Children and Adolescents

Yu.I. Reshetilov, I.I. Redko, N.N. Protsenko, L.F. Kuznetsova, O.Yu. Vasilchenko, T.V. Bogoslav

117-122