Published: 2015-10-29

Ways to Optimize Diagnostic and Treatment Approach in Patients with Non-malignant Obstructive Jaundice

V.P. Kryshen, D.Yu. Riazanov, V.Ye. Kudriavtseva, A.A. Poliudov, V.V. Zadorozhnyi, A.H. Ruban

18-26

Evaluating the Efficiency of Hepatoprotector Hepa Veda in Patients with Liver Pathology

Yu.M. Stepanov, N.D. Chukhriienko, А.V. Salenko, Yu.S. Breslavets, M.L. Pleschenko, Zh.V. Stepanova

29-32

Diagnostics and Correction of Indigestion in a Practice of Family Physician

Yu.I. Reshetilov, S.M. Dmitrieva, N.M. Protsenko, Ye.Yu. Vasylchenko, L.P. Kuznetsov, T.V. Bogoslav, N.P. Guz, O.F. Tsaprika

48-52