DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.2.60.2016.74751

The Main Symptoms and Syndromes in Diseases of the Digestive System

I.N. Kononov, M.V. Chalyi, О.M. Kovalenko

Abstract


The article presents the main clinical symptoms and syndromes that occur in various diseases of the abdominal cavity. Both widely known and rare symptoms of gastroenterological dise­ases are presented. Described symptoms and syndromes confirm the importance of the application of physical methods in the diagnosis of digestive system diseases.


Keywords


symptoms; syndromes; diseases of the esophagus; stomach; intestine; liver; pancreas.

References


Dalidovich K.K. Bolezni pishchevaritelnogo trakta (sindromy i simptomy) [Digestive tract diseases (syndromes and symptoms)]. Minsk, Khata, 1994, 202 p.

Tretiak S.I. Osnovnye simptomy s sindromy pri nekotoryh khirurgicheskih zabolevaniyah [Main symptoms and syndromes in some surgical diseases] textbook. Minsk, BSMU, 2003, 16 p.

Simptomy i sindromy: entsiklopedicheskiy slovar spravochnik [Symptomes and syndromes: encyclopopedic dictionary] in 3 books. M., Kappa, 1994. book 1: Surgical diseases, 224 p.

Proshin V.A., Boyko V.V. Diagnostika ostrogo appenditsita [Diagnosis of acute appendicitis]. Medicina neotlozhnyh sostoyaniy, 2008, vol.5 (18), рр.75-86.

Nikolaev N.E. Sindromy i simptomy ostryh khirurgicheskih zaboilevaniy organov bryushnoy polosti (ponyatiya i opredeleniya) [Syndromes and symptoms of acute surgical diseases of abdominal cavity (terms and determinations)]: methodical recommendations . Minsk, BSMU, 2013. – 14 p.

Matyashin I.M., Olshanetskiy A.A., Gluzman A.M. Simptomy i sindromy v khirurgii [Symptomes and syndromes in surgery]. Kiev, Zdorovie, 1975, 192 p.
Copyright (c) 2016 GASTROENTEROLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта