DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.51.2.2017.101720

Research scientist Dmytro Yavornytskyi in the society of doctors

M.P. Chaban, Z.I. Shevtsova, V.V. Gaponov

Abstract


Relations of the researcher of Zaporizhzhia Cossacks, academician Dmytro Yavornytskyi, with representatives of the medical society have been studied. The influence of D. Yavornytskyi on the views, public position of medical workers has been revealed. Information has been provided on the life’s path, professional and social activity of most remarkable medical workers close to Dmytro Yavornytskyi.

Keywords


Dmytro Yavornytskyi; medical society; interaction

References


Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho. Lysty muzejnyh dijachiv do D.I. Yavornytskoho [Epistolary heritage of academician D.I. Yavornytskuy. Issue 3, Letters figures of the museums to D. I. Yavornytsky]. D.: АRT-PRESS; 2005. 740 p.

Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho [Epistolary heritage of academician D.A. Yavornytskuy. Issue 4, Letters of D.I. Yavornytskuy to people of science and culture]. D.: ART-PRESS; 2005. 500 p.

Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho. [Epistolary heritage of academician D.A. Yavornytskuy. Issue 1: Letters of scientists to D.I. Yavornytskuy]. D.: Hamaliya; 1997. 888 p.

Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho [Epistolary heritage of academician D.A. Yavornytskuy. Issue 2: Letters of people of culture to D.I. Yavornytskuy]. D.; 1999. 460 p.

Chaban M. Diyachi Sicheslavskoyi “Prosvity” [People of Sicheslav “Prosviata”] (1905–1921). Bibliographic index. D.: ІМА-press; 2002. 536 p.

Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho [Epistolary heritage of academician D.A. Yavornytskuy. Issue 6: Letters of friends, mates, acquaintances to D.I. Yavornytskuy]. D.: ART-PRESS; 2012. 848 p.

Bulanova NM. Zacharovanuy slovom. Zhuttya i tvorchyst Oleksy Kovalenka [Enchanted by the word. Life and creativity of Olexa Kovalenko]. 46–48, 51,53 p.

Chaban M. Suchasnyky pro D.I. Yavornytskoho [Contemporaries about D.I. Yavornytskuy. Kovalenko Olexiy. Memories about Dmytro Ivanovych Yavornytskuy]. К.: Yaroslaviv Val; 2006. 134 p.

Svitlenko S.I. Dmytro Yavornytskuy: vchenuy ta pedahoh v Ukrainskomy spivtovarustvi [Dmytro Yavornytskuy: scientist and educator in Ukrainian society]. D.: Lira; 2015. 312 p.

Kapustina N, editor. Epistolarna spadschyna akademika D.I. Yavornytskoho [Epistolary heritage of academician D.A. Yavornytskuy. Issue 5: Letters of relatives, friends, acquaintances to D.I. Yavornystskuy]. D.: ART-PRESS; 2010. 952 p.

Lyulko OV, compiler, Dzyak NV, editor. Dnipropetrovskya Derzhavna Medychna Academiya. Do 85-ricchya. [Dnipropetrovsk State Medical Academy. To the 85th anniversary]. D.: RVA “Dnipro-VAL”; 2001. 556-557 p.

Kostyuk M. Poruch z Yavornytskyum. Spohady pysarya kozatskogo batke [Near Yavornytskuy. Memories of a scribe of Cossack father]. D.: ІМА-press; 2008. 192 p.

Dzyak NV, Pertseva TO, Kuryata OV, editors. Likar, vchenuy, hromadyanyn. Do 100-richya z dnya narodzhenya profesora I.I. Kryzhanovskoyi [Doctor, scientist, citizen. To the 100th anniversary of birthday of professor I.I. Kryzhanivska]. Bibliographic index. D.: Lira; 2013. 176 p.
Copyright (c) 2017 GASTROENTEROLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта