Editorial Team

Editor-in-Chief

Yuri Stepanov, Dnipro, Ukraine

Editorial Board

O.Ya. Babak, Kharkiv, Ukraine

Vincenzi Bruno, Rome, Italy

O.Yu. Gubska, Kyiv, Ukraine

V.I. Didenko, Dnipro, Ukraine

Dan L. Dumitrascu, Romania

L.M. Mosiichuk, Dnipro, Ukraine

H.V. Osiodlo, Kyiv, Ukraine

Y.S. Sirchak, Uzhhorod, Ukraine

I.M. Skrypnyk, Poltava, Ukraine

N.V. Kharchenko, Kyiv, Ukraine

O.S. Khukhlina, Chernivtsi, Ukraine

B.F. Shevchenko, Dnipro, Ukraine

Executive editor

N.H. Gravirovska, Dnipro, Ukraine