Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Yuri Stepanov, Dnipro, Ukraine

Executive editor

 1. Nina Gravirovska, Dnipro, Ukraine

Editorial Board

 1. A.S. Svintsitskyi, Kyiv, Ukraine
 2. O.Ya. Babak, Kharkiv, Ukraine
 3. V.I. Didenkko, Dnipro, Ukraine
 4. L.M. Mosiichuk, Dnipro, Ukraine
 5. V.M. Ratchyk, Dnipro, Ukraine
 6. Yu.I. Reshetilov, Zaporizhzhia, Ukraine
 7. N.V. Kharchenko, Kyiv, Ukraine
 8. G.D. Fadeenko, Kharkiv, Ukraine
 9. B.F. Shevchenko, Dnipro, Ukraine
 10. V.P. Shypulin, Kyiv, Ukraine
 11. A. Nagorni, Serbia
 12. L. Paradowski, Wroclaw, Poland